banner2

Έτοιμο και κατά παραγγελία λογισμικό.

Εργαλεία TMServe

Τα TMSTools είναι μια συλλογή από απλά εργαλεία που παρέχονται με σκοπό να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της μετάφρασης στην συντήρηση της γλωσσικής υποδομής τους. Τα εργαλεία που αφορούν προϊόντα SDL Trados 2007 έχουν αρχειοθετηθεί (επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα). Τα προϊόντα που αφορούν το SDL Trados Studio παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και στο SDL OpenExchange από όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε. Τυχόν προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις και τα σχόλιά σας για τα παρακάτω εργαλεία είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα.

Εάν έχετε μια συγκεκριμένη ανάγκη που δεν καλύπτεται από τα παρακάτω εργαλεία, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις βέλτιστες για σας υφιστάμενες λύσεις ή να συζητήσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εφαρμογή λογισμικού για σας.


Βρείτε τις μεταβλητές της μεταφραστικής σας μνήμης.
[ Λήψη ]   [ Τελευταία Νέα ]

SDLTmFindVars

Η εφαρμογή SDLTmFindVars είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που διαβάζει μεταφραστικές μονάδες από μια δεδομένη SDL Trados Studio μεταφραστική μνήμη και, συγκρίνοντας τα στοιχεία που βρέθηκαν στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα στόχο, εντοπίζει πιθανές μεταβλητές. Δηλαδή, αναζητεί και βρίσκει μη μεταφρασμένο κείμενο. Οι μεταβλητές είναι συνήθως επωνυμίες, ονομασίες προϊόντων, εμπορικά σήματα, ή οποιαδήποτε λέξη ή φράση παραμένει αμετάφραστη στην μεταφραστική μνήμη. Το πρόγραμμα γράφει τις πιθανές μεταβλητές σε ένα αρχείο κειμένου για την περαιτέρω επεξεργασία και τον έλεγχο από τον χρήστη πριν την εισαγωγή στην μεταφραστική μνήμη. Μπορεί επίσης να εξάγει την συχνότητα εμφάνισης στο αρχείο εξόδου και, εάν χρειάζεται, μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για κάθε μεταβλητή που βρέθηκε σε ένα αρχείο CSV. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαλέξει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα εκτελεί την αναζήτηση καθώς και το περιεχόμενο που εξάγει μέσω πολλαπλών επιλογών.

Το SDL Trados Studio θεωρεί τις Μεταβλητές ως άμεσα αντικαταστήσιμα τμήματα κειμένου χωρίς πραγματική αξία σε επίπεδο γλώσσας (όπως οι αριθμοί ή οι ετικέτες). Γι' αυτό τις εισάγει αυτόματα στο προτεινόμενο κείμενο-στόχο επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση του ποσοστού ομοιότητας με το κείμενο που προέρχεται από την μεταφραστική μνήμη και τις καθιστά άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες μέσα από τη λειτουργία γρήγορης εισαγωγής κειμένου (Quick Insert).

Η εφαρμογή SDLTmFindVars δέχεται μεταφραστικές μνήμες SDL Trados Studio 2009, 2011 και 2014, ενώ δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή κάποια έκδοση του SDL Trados Studio για να λειτουργήσει. Η δωρεάν έκδοση υποστηρίζει μεταφραστικές μνήμες με έως 50.000 μεταφραστικές μονάδες και μπορεί να αναβαθμιστεί στην έκδοση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφραστικών μονάδων με κόστος 35 ευρώ.


Μετατρέψτε τη μεταφραστική σας μνήμη σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε.
[ Λήψη ]   [ Τελευταία Νέα ]

SDLTmConvert

Το SDLTmConvert διαβάζει μια μεταφραστική μνήμη SDL Trados Studio (*.sdltm) και την μετατρέπει σε: XLIFF για ποιοτικό έλεγχο και διόρθωση στο Studio ή άλλο εργαλείο, XML για επεξεργασία με υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων, TMX για χρήση με άλλα μεταφραστικά εργαλεία και σε CSV ή TXT για εύκολες αναζητήσεις ή χρήση με επεξεργαστές κειμένου. Η εφαρμογή επιτρέπει τον διαμοιρασμό του αποτελέσματος σε πολλαπλά αρχεία μικρότερου μεγέθους για την ευκολότερη διαχείρισή του, την επιλογή των μεταφραστικών μονάδων που θα μετατραπούν με σύνθετα κριτήρια αναζήτησης, την τροποποίηση ή απόκρυψη των χρηστών, την αφαίρεση των ετικετών από το κείμενο ή την προσθήκη επιπρόσθετων μεταφραστικών μονάδων στο αποτέλεσμα, μέσω της διαχείρισης του περιεχομένου με ετικέτες. Αφαιρέστε τις ετικέτες σε μορφή κειμένου. Το πρόγραμμα είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί SDL Trados Studio για να λειτουργήσει. Η δωρεάν έκδοση υποστηρίζει μεταφραστικές μνήμες με έως 50.000 μεταφραστικές μονάδες και μπορεί να αναβαθμιστεί στην έκδοση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφραστικών μονάδων με κόστος 35 ευρώ.


Εξαγωγή SDLXLIFF σε αρχεία TMX ή κειμένου.
[ Λήψη ]   [ Τελευταία Νέα ]

SDLXliff2TMX

Το SDLXliff2Tmx διαβάζει μια σειρά από δίγλωσσα αρχεία του SDL Trados Studio (*.sdlxliff) και δημιουργεί από αυτά μια μεταφραστική μνήμη σε μορφή TMX από τις μεταφρασμένες φράσεις που περιέχουν. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συμβολοσειρές για να αποκλειστούν, με βάση την κατάστασή τους, να είναι κλειδωμένο ή την ίδια πηγή και στόχο τμήματα και μπορεί προαιρετικά αφαιρέστε πληροφορίες μορφοποίησης (tags). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταφραστικές μονάδες, τις οποίες θα ήθελε να αποκλείσει, με βάση την κατάστασή τους (μεταφρασμένες, εγκεκριμένες, κλειδωμένες κ.λπ.) ή με βάση κριτήρια όπως η ίδια φράση στην γλώσσα-πηγή και στην γλώσσα-στόχο, προαιρετικά να αφαιρέσει πληροφορίες μορφοποίησης (tags) και επιπλέον να τις αποθηκεύσει σε μορφή κειμένου.


Αντιστρέψετε το γλωσσικό ζεύγος της μεταφραστικής σας μνήμης.
[ Λήψη για Studio 2014]   [ Λήψη για Studio 2009/2011 ]   [ Τελευταία Νέα ]

SDLTmReverseLangs

Το SDLTmReverseLangs δημιουργεί μια νέα μεταφραστική μνήμη του Studio, από μια υπάρχουσα, με την αντίστροφη κατεύθυνση του αρχικού ζεύγους γλώσσας πηγής -> γλώσσας στόχου ή και την αλλαγή των υπο-γλωσσών. Για παράδειγμα, δημιουργεί από μια μνήμη μετάφρασης Αγγλικών προς Ελληνικά, μια νέα μνήμη μετάφρασης Ελληνικών προς Αγγλικά με δυνατότητα επιλογής Αγγλικών ΗΠΑ, Αγγλικών ΗΒ κ.λπ.


Ομαδική εξαγωγή μεταφραστικών μνημών.
[ Λήψη ]   [ Τελευταία Νέα ]

SDLTmExport

Το SDLTmExport αυτοματοποιεί την διαδικασία αναζήτησης και εξαγωγής μεταφραστικών μνημών του SDL Trados Studio (*sdltm) σε μορφή TMX για συνένωση μνημών στο SDL Trados Studio, για χρήση από το SDL Trados Workbench και εργαλεία άλλων κατασκευαστών, για την εξαγωγή όρων κ.λπ.


Χρησιμοποιήστε την ορολογία της Microsoft στα έργα σας.
[ Λήψη ]   [ Τελευταία Νέα ]

Microsoft Greek Terminology Collection

Μια βάση ορολογίας του Multiterm που περιέχει την Ελληνική - Αγγλική ορολογία της Microsoft που βρίσκεται στο Microsoft Language Portal. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έγινε με την επανάληψη όρων και περιγραφών, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, ούτως ώστε η κάθε εγγραφή να αποτελείται από ένα και μόνο όρο στα Αγγλικά, μία περιγραφή στα Αγγλικά και ένα μόνο όρο στα Ελληνικά για διευκόλυνση στη μετάφραση.

 Ηλ.ταχυδρομείο   Skype   Twitter   Linkedin   Facebook  [ Αρχή ]   Περίληψη   Πληροφορίες   Υπηρεσίες   Εργαλεία   Επικοινωνία   [ English ]